سازمان فکر به فکر بعنوان اولین مرکز ارزیابی ضرایب هوشی و آموزش مهارت های کاربردی براساس سطح یادگیری و نقاط ضعف و قوت هوشی برای اولین بار در ایران و غرب آسیا در جهت پرورش کودکان کارآفرین و کارآمد به فرزندان شما در جهت پیشرفت و ثروت آفرینی کمک خواهد کرد.

اطلاعات آگهی